Werken in de waterlopen

Werken in de waterlopen

In het licht van de klimaatverandering wil het project Ecosystem de kwaliteit van de watermilieus en van het water in de grensoverschrijdende stroomgebieden van de Leie en de IJzer verbeteren. Met dat doel werden er sinds 2016 diverse ecologische en hydromorfologische inrichtingswerken en oeveraanplantingen uitgevoerd. Deze inrichtingswerkzaamheden bieden op diverse manieren een meerwaarde, want ze maken het mogelijk om:

 • De ecologische continuïteit te herstellen, met het oog op de vrije migratie van de aquatische fauna en flora, en het natuurlijke transport van de sedimenten.                             
  → Op twee plaatsen werden drempels verwijderd, zodat fauna, flora en sedimenten zich weer vrij kunnen verplaatsen in de Sale Becque in Wormhout. Ook werden in de Moe Becque in Terdeghem en in de Bourre in Morbecque bouwwerken weggehaald die onoverkomelijke obstakels vormden. Door de verplaatsing en modernisering van de sluis van de Grand Dam wordt de ecologische continuïteit hersteld en wordt een hydraulisch beheer gevoerd dat aangepast is aan het leven in het water.
 • De waterkwaliteit te verbeteren door schaduw en licht af te wisselen bij het aanplanten van oevervegetatie, door drinkplaatsen te creëren om vertrappeling van het zomerbed van de waterloop door dieren te voorkomen, door bij het aanbrengen van granulaat de debieten te diversifiëren om het zuurstofgehalte van het water te verbeteren en door het ruimen en uitdiepen van de Dikkebus-vijver.
  → Het aanbrengen van granulaat op de bodem van de waterlopen heeft het mogelijk gemaakt de debieten te diversifiëren en het water beter van zuurstof te voorzien in de Heidebeek in Steenvoorde, de Sale Becque in Wormhout, de Moe Becque in Terdeghem, de Bourre au Grand Dam in Morbecque en de Grande Becque in Steenwerck.
  → Het hoofddoel van het ruimen en uitdiepen van de Dikkebusvijver is het herstellen van de belangrijkste functie van deze vijver, namelijk voor 80% in de drinkwaterbehoeften van de inwoners van de stad Ieper voorzien. Tijdens deze werkzaamheden werd de Dikkebusvijver plaatselijk uitgediept en werden bijkomende dieptes gecreëerd ten gunste van de vispopulatie.
 • Habitats in de waterlopen en op hun oevers te creëren en te diversifiëren, in samenhang met het bestaande ecologische netwerk (groenblauwe netwerk).
  → Door bomen en struiken aan te planten werden nieuwe habitats en schaduwplekken gecreëerd op de oevers van de Heidebeek in Steenvoorde, de Moe Becque in Terdeghem, de Peene Becque in Bavinchove en Zuytpeene, de IJzer in Esquelbecque, de Sale Becque in Oudezeele, de Plate Becque en de Covöet in Vieux-Berquin. De ecologische oeverstroken vormen nieuwe natte habitats die rechtstreeks verbonden zijn met het Canal de la Nieppe in Morbecque. Door granulaat aan te brengen werden nieuwe habitats gecreëerd in de Bourre in Morbecque, de Grande Becque de Saint-Jans in Steenwerck, de Sale Becque in Wormhout en de Heidebeek in Steenvoorde.
 • De plaatselijke biodiversiteit te verbeteren door de leef-, doorgangs- en voedselgebieden te diversifiëren, met het oog op een rijkere fauna en flora en meer biologische interacties.
  → Door granulaat aan te brengen op de bodem van de waterlopen werden habitats gecreëerd en gediversifieerd in de biocorridors van de Heidebeek in Steenvoorde, de Sale Becque in Wormhout, de Moe Becque in Terdeghem, de Bourre au Grand Dam in Morbecque en de Grande Becque in Steenwerck.